Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2015

jolmenki
5112 fc73
Reposted fromuniesienia uniesienia
2742 467f 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viascorpix scorpix
jolmenki
0669 0fb5 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viascorpix scorpix
jolmenki
2586 8b92 500
Reposted fromohhh ohhh viascorpix scorpix
jolmenki
2337 35d3 500
shut up and take my money!!
Reposted fromopenyoureyesx openyoureyesx viascorpix scorpix
jolmenki
6939 c5b8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascorpix scorpix
jolmenki
1177 4d11
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viahardbitch hardbitch
jolmenki
2480 2a3c
Reposted fromleszekzukowski leszekzukowski viahardbitch hardbitch
jolmenki
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viahardbitch hardbitch

March 27 2015

jolmenki
Co to jest zdrada? To, że idziesz z kimś do łóżka na jedną noc? A może to, że gadasz z kimś przez całą noc o rzeczach, o których nigdy byś nie powiedział partnerce?
— Rozmowy o seksie - Newsweek 27/2013
Reposted fromdoshu doshu viahardbitch hardbitch
jolmenki
jolmenki
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viahardbitch hardbitch
jolmenki
Ale to właśnie cała ona, z nagłymi wybuchami złości i pokręconym charakterem, raz była słodkim, delikatnym dzieckiem, a za chwilę dziką i namiętną kobietą.
— Mężczyzna, którego nie chciała pokochać
Reposted fromzenibyja zenibyja viahardbitch hardbitch
jolmenki

Z kim tak ci będzie źle jak ze mną.

— Renata Przemyk
Reposted fromwynne wynne viahardbitch hardbitch
jolmenki
9893 fc52 500
Reposted frompesy pesy
jolmenki
6303 7294 500
Reposted fromMamba Mamba viauniesienia uniesienia
jolmenki
4912 5864
Reposted fromuniesienia uniesienia
jolmenki
9804 9a4f 500
Reposted fromuniesienia uniesienia
jolmenki
6123 ac97
Reposted fromuniesienia uniesienia
jolmenki
3555 17b9
Reposted frompeluda peluda viauniesienia uniesienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl